این نقشه اسناد و پشتیبانی سیستماتیک را تقبیح می‌کند . اینها یک واقعیت روزانه در بسیاری از مرزهای اروپا و جهان هستند . بازگشت مردم به مرزهای خود علیه اراده آن‌ها , عملی خشونت‌آمیز است که باید پایان یابد ! توجه داشته باشید : اگر یک گواهی یا یک گزارش فاقد موقعیت یاب دقیق باشد , محل نشانگر فقط تقریبی است .

Back to Top